विश्वमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ लाइभ अपडेट

  • संक्रमित भएका७१२७७५३
  • मृत्यु भएका ४०७१५९
  • सन्चो भएका ३,३८९,१५१

नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ लाइभ अपडेट

  • संक्रमित भएका ४३६४
  • मृत्यु भएका १५
  • सन्चो भएका ६७४

अपडेट : June 10, 2020 - 6:55 pm (+05:45)

राजनिति

विजनेश

प्रवास

जीवनशैली

Get Newsletter

बिशेष फलोअफ समचारहरु

Advertisement